CP in poslovni model

Jedro celovitega poročanja je predstavitev poslovnega modela organizacije. Poslovni model opredeli bistvo organizacije in začrta procese, ki potekajo in skozi katere organizacija ustvarja vrednost.

Celovito poročilo zajame naslednje informacije o poslovnem modelu:

  • viri in odnosi (kapitali), ki so organizaciji na voljo za ustvarjanje vrednosti,
  • proces, ki kapitale pretvarja v vrednost za družbo,
  • poslanstvo, vizija in vrednote organizacije, znamka organizacije,
  • opis notranjega in zunanjega okolja ter vplivov na delovanje organizacije in njeno ustvarjanje vrednosti,
  • strategija in strateški načrti/cilji,
  • tveganja (priložnosti in grožnje), s katerimi se organizacija spoprijema pri uresničevanju zadanih ciljev,
  • relevantni kazalniki, s katerimi organizacija meri uspešnost svojega poslovanja oziroma uresničevanje svojih ciljev ustvarjanja vrednosti.
CP je poročanje o realizaciji poslovnega modela

Organizacije uporabljajo različne modele določanja in zapisa poslovnega modela njihovega delovanja. Postopek CP ne zahteva uporabe specifičnega modela. Katerikoli je primeren, samo da poveže deležnike v verigo vrednosti.

Če podjetje nima natančno zapisanega poslovnega modela, priporočamo Business Model Canvas, ki omogoča izdelavo poslovnega modela tudi manj izkušenemu razvojniku. 

Celovito razmišljanje kot podlaga CP

Celovito razmišljanje je podlaga in posledica z znamko povezanega poslovnega modela. Če proces poteka po teh načelih, potem uvajanje celovitega razmišljanja ne pomeni posebnega napora, ampak je avtomatična posledica.

 

Ste se vprašali?

Ali in kako vaš poslovni model spodbuja ustvarjanje vrednosti na različnih področjih vašega delovanja?

Je povezan s poslovno strategijo in načeli uresničevanja trajnostnega razvoja?

Odraža pričakovanja ključnih deležnikov in omogoča ustvarjanje vrednosti na ključnih področjih vašega delovanja?