CP kot celovito razmišljanje

Celovito poročanje je proces, ki temelji na celovitem razmišljanju. Celovitost pomeni povezanost dejavnikov, ki vplivajo na posamezne procese v organizacijah. V tradicionalnem razmišljanju ima vsak proces, ki ga najpogosteje predstavlja posamezni oddelek organizacije, opredeljene svoje dejavnike tako, da tem dejavnikom ni mogoče najti skupnega imenovalca: včasih niti znotraj posameznega oddelka, še redkeje pa med oddelki.

Nekateri procesi so načrtovani, vodeni in merjeni s finančnimi kazalniki, nekateri s tehničnimi ali tehnološkimi, spet drugi z družbenimi in okoljskimi kazalniki. Celovito poročanje kot proces pomeni iskanje skupnega imenovalca med raznolikimi procesi v organizacijah. Gre za iskanje skupnega v namenih organizacijskih procesov, njihovem izvajanju, rezultatih in predvsem pri njihovi vlogi v prihodnjem ustvarjanju vrednosti organizacije.

V procesu vzpostavljanja in izvajanja celovitega razmišljanja in s tem celovitega poročanja organizacije najdejo to skupno povezovalno nit in tako:

  • odpravijo problem slabe ali neobstoječe izmenjave informacij med »silosi« (nepovezanimi oddelki) ter
  • (pre)oblikujejo dejavnike (kazalnike uspešnosti) za vsak proces (oddelek) posebej, saj znajo nanje pogledati s skupnega, strateškega, celovitega zornega kota ustvarjanja vrednosti.

Pri iskanju skupnega imenovalca je nepomembno, ali je taka organizacija do zdaj merila posamezne procese prek metode definiranja ključnih dejavnikov uspeha (KPI) ali kako drugače. Bistveno je, da so posamezni dejavniki povezljivi prek skupnega imenovalca, ki izhaja iz strateško opredeljenega celovitega procesa ustvarjanja vrednosti. Zaradi enotnosti dosledno uporabljamo pojem KPI, vendar s tem zajemamo raznolike pristope k merjenju uspešnosti poslovanja.

Celovito poročanje potrebuje in spodbuja celovito razmišljanje. Pomembna sta komunikacija in povezovanje med službami/oddelki oziroma zaposlenimi ter z zunanjimi deležniki. Le tako lahko oblikujemo povezane, logične in celovite informacije o preteklem poslovanju in pri pogledih v prihodnost.

Kaj poganja celovito razmišljanje v organizacijah?

Več kot 70 % izvršilnih in neizvršilnih direktorjev potrjuje, da je uvajanje CP spodbudilo ali izboljšalo celovito razmišljanje v njihovih organizacijah.

viri
vir: http://www.integratedreportingsa.org/Portals/0/Documents/SAICAIntegratedThinkingLandscape.pdf (stran 19)