Deležniki

Deležniki (Stakeholders) so posamezniki ali skupine, na katere lahko bistveno vplivajo poslovne aktivnosti, rezultati in izidi organizacije oziroma posamezniki ali skupine, ki lahko s svojim delovanjem bistveno vplivajo na ustvarjanje vrednosti organizacije. Deležniki so lahko finančne javnosti (vlagatelji, analitiki itd.), zaposleni, kupci, dobavitelji, poslovni partnerji, lokalne skupnosti, nevladne organizacije, oblikovalci politik in regulatorne organizacije ter drugi.