Koncept šestih kapitalov

IIRC je v okviru razvoja celovitega razmišljanja in celovitega poročanja opredelil šest kapitalov. To so zaloge vrednosti – viri in odnosi, na podlagi katerih organizacija z izvajanjem svojih poslovnih aktivnosti ustvarja vrednost na kratek, srednji in dolgi rok. Ti kapitali so:

  1. Finančni kapital: finančna sredstva, ki so organizaciji na voljo za njeno poslovanje, to je proizvodnjo izdelkov ali opravljanje storitev.
  2. Proizvedeni (fizični) kapital: objekti (tovarne, pisarne), naprave, orodja in tehnologije, ki so v lasti, najemu ali nadzoru organizacije, ter javna infrastruktura (ceste, železnice, oskrba z energijo itd.), ki pomembno prispevajo k ustvarjanju vrednosti (proizvodnji izdelkov oziroma opravljanju storitev).
  3. Intelektualni kapital: znanje, intelektualna lastnina, kot so patenti, avtorske pravice, programska oprema, licence, ter »organizacijski kapital«, kot so sistemi, procedure in protokoli.
  4. Človeški kapital (zaposleni): kompetence, zmogljivosti in izkušnje zaposlenih; njihova motiviranost za inovacije, pripadnost in podpora temeljem vodenja organizacije. Pripadnost in motiviranost za izboljševanje procesov, produktov in storitev, ki vključuje pripravljenost zaposlenih, da znajo voditi, upravljati in sodelovati.
  5. Družbeni in medosebni kapital (zunanji deležniki): odnosi s ključnimi deležniki in sodelovanje z njimi, mreženja; sposobnost posredovanja informacij, ki spodbujajo osebno in skupinsko blagostanje; neotipljiva vrednost znamke in ugleda organizacije; dovoljenje za delovanje.
  6. Naravni kapital: neobnovljivi in obnovljivi naravni viri ter procesi, potrebni za proizvodnjo izdelkov oziroma opravljanje storitev; vključuje zrak, vodo, zemljo, surovine, gozdove, biotsko raznovrstnost.

Uspešne organizacije znajo identificirati vsakega od šestih kapitalov in ga vplesti v sistem upravljanja, ki uravnoteži vsakega z vsakim za doseganje maksimalne skupne vrednosti.

Dodatne informacije o šestih kapitalih:

Prirejeno po: “The International Framework”, IIRC, 2013 (dostopno na spletni povezavi: http://integratedreporting.org/wp-content/uploads/2015/03/13-12-08-THE-INTERNATIONAL-IR-FRAMEWORK-2-1.pdf).