Literatura

Celovito razmišljanje in celovito poročanje povečujeta vrednost, ki jo ustvarja organizacija

Knjižica vsebuje osnovne informacije o celovitem poročanju in nasvete, kako ga začeti uvajati. Namenjena je predstavnikom vseh organizacij, ki želijo izboljšati poslovno poročanje v smeri celovitega poročanja – CP.

Preberi več

 

 

 

 

2016 Value of Value: Board level insights – Purpose beyond profit

Gre za letno svetovno raziskavo v pripravi AICPA, CIMA, Black Sun in odbor IIRC, ki ponuja vpogled v vrednote in ugotavlja razmišljanje poslovnih voditeljev o tem, kako lahko najbolje povedo svojo zgodbo ustvarjanja vrednosti. Zgodba o tem, kako doseči in ohranjati ustvarjanje vrednosti je pomembna, ne le za vodstvo, ki je odgovorno za uspešno poslovanje, ampak tudi za širok spekter deležnikov. Integriteta zgodbe o ustvarjanju vrednosti je v mnogih primerih bistvenega pomena za izgradnjo zaupanja v organizacijah.  

Vprašanja pokrivajo širok nabor tem in raziskujejo razumevanje vrednosti, razmišljanje o vrednosti in kako pripovedovati svojo zgodbo o ustvarjanju vrednosti. Raziskava temelji na stališčih 400 članov AICPA in CIMA, v obdobju od avgusta do oktobra 2016 in vključuje 40 izvršnih direktorjev, 170 glavnih finančnih direktorjev in drugih na vodstvenih položajih, iz več kot 50 držav.   

Preberi več

CNCC and IFACI: Integrated Reporting – Driving and communicating value creation

IFACI in CNCC so združili moč za spodbujanje celovitega poročanja med francoskimi podjetji kot gonilno silo in komunikacijo ustvarjanja vrednosti. Obe organizaciji želita poudariti potrebo podjetij po inovacijah v njihovem poročanju in pokazati kako jim celovito poročanje lahko pomaga pri tem. V publikaciji je predstavljen podroben pregled potencialnih tem v Franciji, ki bi lahko odvrnila podjetja od procesa celovitega poročanja. Nazadnje pa publikacija ponuja glavne kriterije za uspešen začetek procesa celovitega poročanja.

Preberi več

 

 

 

 

EY: Integrated Reporting – Linking strategy, purpose and value

Poročilo obravnava vprašanje zakaj se vse bolj narašča število deležnikov podjetij, ki ugotavljajo, da tradicionalni modeli poročanja ne delujejo v današnjem času, ko se redefinirajo vrednote in je vse več potreb po tem, da vidimo več kot le finančne podatke. Uveljavlja se širše razumevanje vrednosti.

To poročanje presega finančni kapital in prepoznava še dve področji: prvo predstavlja skupno vrednost, ki jo organizacija ustvari in koristi njenim neposrednim deležnikom; druga pa predstavlja vrednost, ki jo ustvarja za družbo in okolje. Uporaba vseh treh vrednostnih področij usmerja poročanje in nosi velik potencial za podjetja, omogoča polnejše razumevanje tveganj in kar je najpomembnejše razumevanje priložnosti.

Preberi več

 

BSR: Triangles, Numbers, and Narratives – A Proposal for the Future of Sustainability Reporting

Poročilo obravnava odnos med trajnostnim poročanjem, trajnostno izvedbo in obveščenim odločanjem. Gre za pogovore z zaposlenimi s trajnostnih področij v podjetjih, katerih države so članice BSR in drugih podjetij, v zadnjih dveh letih. 

Poročilo se osredotoča na dve ključni postavki: najprej povzame ključne značilnosti trajnostnega poročanja, ki lahko izboljšajo trajnostno izvajanje in omogočajo obveščeno odločanje. V drugem delu nato predlaga konceptualni model za prihodnost trajnostnega poročanja, ki temelji na tristranski strukturi ter tabelah ključnih kazalnikov uspešnosti (KPI) in ključnih uspešnih zgodb (ang. Key performance narrative – KPN).

Preberi več

 

How <IR> provides insight into business strategy and prospects in association with KPMG

V sodelovanju s KPMG je IIRC razvil SlideShare diaprojekcijo, ki pomagajo vlagateljem razumeti pomen celovitega poročanja zanje in zakaj je potrebno podjetja spodbujati k temu, da sprejmejo ta okvir poročanja. Vsebina diaprojekcije bralca pelje skozi dokaze v podporo celovitemu poročanju in obravnava nekatera njegova napačna razumevanja.
Preberi več

Creating Value Series

Creating Value predstavlja serijo publikacij, ki združuje trende, raziskave, preglede trga in študij primerov CP. Serija je nastala z namenom opozoriti na praktične rezultate ob sprejemanju CP.

 

Preberi več

 

 

 

 

Technology for Integrated Reporting A CFO guide for driving multi-capital thinking

Priročnik, ki so ga razvili praktiki s področja tehnoloških pobud CP ponuja praktično pomoč glavnim finančnim direktorjem, ki si prizadevajo sodelovati z glavnimi direktorji za informacijske tehnologije in razviti tehnološke zmogljivosti, ki podpirajo in omogočajo novo generacijo upravljanja podjetij in prakse poročanja.

Priročnik predstavi nekaj praktičnih stvari, ki jih posamezna podjetja že uporabljajo za spremembo njihovih delovnih procesov, predstavi novo informacijsko kulturo in pomaga, da lahko uspešno krmarite s hitro spreminjajočim se delovnim okoljem.

Da bi lahko uspelo je poslovno razmišljanje, upravljanje in poročanje odvisno od informacijski orodij, ki morajo biti dovolj široka, hitra in imeti bolj dodelane analize z informacijami za odločanje. To zahteva uporabo tehnologij za prehod iz pretežno finančnega poslovnega modela, praks upravljanja in korporativnega poročanja v celovit pogled, ki podpira poslovno prožnost.

Preberi več

 

 

Focusing on Value Creation in the Public Sector

Publikacija vsebuje smernice za javne organe po vsem svetu, da bi jim pomagali razmišljati celostno o njihovi strategiji in načrtih, odločati premišljeno in upravljati ključna tveganja, zato da bodo lahko zgradili zaupanje deležnikov in izboljšali uspeh poslovanja v prihodnosti.

»Focusing on Value Creation in the Public Sector«, ki sta jo razvila IIRC in CIPFA s pomočjo Svetovne banke, je uvodni priročnik za vodilne pri celovitem poročanju, da lahko izboljšajo svoje razumevanje storitev javnega sektorja in vrednosti, ki jo ustvarjajo.

 

Preberi več

 

 

CFA: Corporate Governance Policy in the European Union – through an investor’s lens

Institut CFA je naročil projekt z namenom raziskati stanje korporativnega upravljanja, politik in praks v Evropi ter artikulirati konstruktivne perspektive investitorjev pri razvoju politik in upravljalskih praks.

V tem kontekstu je institut CFA vključil 30 praktikov na področju naložb, predvsem institucionalnih vlagateljev, kot tudi druge deležnike, da preučijo stanje evropskega korporativnega upravljanja in oblikujejo vizijo za njegovo prihodnost. Vključili so strokovnjake iz vse Evrope, katerih institucije so investitorji v nekaterih največjih evropskih podjetjih.

Poročilo zaključi z vrsto ukrepov za memorandume, ki so namenjeni različnim deležnikom v sklopu agende korporativnega upravljanja. 

Preberi več

The widening variety of factors used in investment decision making

Poročilo, ki so ga zasnovali na PwC vsebuje vrsto nepristranskih intervjujev s strokovnjaki za naložbe. Poglobljeni pogovori o tem, kako uporabiti okoljske, družbene in upravljalske podatke, njihova mnenja o tem, kako dobro podjetja komunicirajo o teh podatkih, kaj postaja vse pomembnejše pri poročanju in kje nastajajo vrzeli.

Opisuje tudi, kako CP pokaže podjetjem, na kakšen način ustvarjati vrednost na dolgi rok. Poročilo predstavlja primere naložbenih odločitev, ki ponujajo vpogled v ustvarjanje vrednosti.

Preberi več