Skupina Gorenje objavila svoje Letno poročilo za 2016

Danes objavljeno Letno poročilo Skupine Gorenje za 2016 je pomemben korak v smeri razvoja celovitega poročanja v Sloveniji. V agenciji Consensus, ki spodbuja CP v Sloveniji, smo ponosni, da sodelujemo pri razvoju koncepta celovitega poročanja (angl. Integrated Reporting) in pripravi vsebin poročila Skupine Gorenje, ki se skladno z načeli in usmeritvami IIRC (The International Integrated Reporting Council – Mednarodni svet za celovito poročanje, www.theiirc.org) osredotoča na koncept šestih kapitalov in ustvarjanje vrednosti za ključne deležnike Skupine Gorenje.

Kot že lansko letno poročilo Skupine Gorenje, pri pripravi katerega je konceptualno in vsebinsko sodeloval Consensus ter za katerega je naročnik prejel nagrado Poslovne akademije Finance za najboljše letno poročilo, tudi letošnje poročilo sledi smernicam trajnostnega poročanja GRI G4, v veliki meri pa tudi temeljnim načelom in vsebinskim elementom celovitega poročanja, skladno z usmeritvami IIRC. Lansko in letošnje poročilo je oblikovala ekipa Kofein Dizajn.

Šest kapitalov, ustvarjanje vrednosti in merjenje uresničevanja ciljev

Skupina Gorenje v letnem poročilu za 2016 poroča o šestih kapitalih, iz katerih za svoje ključne deležnike ustvarja vrednost na kratek, srednji in dolgi rok. V poročilu so predstavili poslovni model ter poslovne procese in aktivnosti, usmerjene k poslovni odličnosti, okoljski odgovornosti in družbeni skrbnosti. O ustvarjeni vrednosti poročajo prek spremljanja uresničevanja zastavljenih ciljev (rezultati za 2016 ter načrti za 2017 in do 2020), merjenega s pomočjo 15 ključnih kazalnikov poslovanja (KPI).

»Celovito razmišljanje in celovito poročanje je izjemno pomembno tako med zaposlenimi kot v odnosu do naših ključnih zunanjih deležnikov,« poudarja Uršula Menih Dokl, direktorica korporacijske identitete in komuniciranja v Skupini Gorenje, “zato bo celovito poročanje pomembna usmeritev našega korporativnega poročanja tudi v prihodnje.”

Kot poudarja Bojana Rojc, vodja odnosov z vlagatelji v Skupini Gorenje, “Skupina Gorenje ustvarja vrednost za raznolike deležnike, med najpomembnejšimi so vlagatelji. Skladno s temeljnim načelom odnosov z vlagatelji enakopravno obravnavamo vse delničarje in potencialne vlagatelje ter jim pravočasno posredujemo pomembne informacije o našem poslovanju. Letno poročilo je kot orodje komuniciranja z vlagatelji osrednjega pomena.«

Poročanje o povezavah med poslovnim modelom in rezultati poslovanja

»Pri pripravi letošnjega poročila Skupine Gorenje smo si poleg uresničevanja osrednjega poročevalskega koncepta, t.j. poročanja o ustvarjanju vrednosti za deležnike, prizadevali predvsem za dvoje: prvič, za konsistentno poročanje o tem, kako naročnik spremlja svojo uspešnost uresničevanja ciljev danes (2016) in jutri (2017) ter kako jo bodo spremljali v prihodnje (2020), ter drugič, za izkazovanje čim višje stopnje povezljivosti informacij.
Skozi celotno letno poročilo lahko sledimo rdeči niti logičnih povezav med poslovnim modelom in strateškimi cilji Skupine Gorenje, uspešnostjo uresničevanja teh ciljev ter upravljanjem s tveganji in priložnostmi,« poudarja Mojca Drevenšek iz Consensusa, ki je vodila proces sodelovanja z ekipo Skupine Gorenje.

Temu sledi tudi oblikovna zasnova poročila. »Ta je poleg sledenja aktualnim komunikacijskim smernicam posebej osredotočena na načrtovanje uporabniške izkušnje. Poročilo torej zaznamujejo oblikovni minimalizem, podvržen funkcionalnosti, ter optimiziran izbor tehnologij in njihova prilagoditev uporabniku. Povezljivost informacij in poudarke poslovnega leta bralcu najbolje približamo v spletnem letnem pregledu, celotno poročilo pa je na voljo v interaktivnem dokumentu, ki optimalno izkoristi tehnične možnosti tega formata,« razlaga Zarja Vintar, direktorica studia Kofein Dizajn.

Kakšni pa so prihodnji koraki v korporativnem poročanju Skupine Gorenje?

»Zastavljeni so v jasni smeri krepitve celovitega poročanja in skladno z načelom preglednosti delovanja smo jih tudi zapisali, in sicer kar v letošnje letno poročilo,« poudarja Uršula Menih Dokl in dodaja, da bo prihodnja zasnova celovitega poročanja jasno odražala tudi celovito preoblikovanje Skupine Gorenje iz funkcijske v poslovno-produktno organiziranost, ki jo izvajajo od februarja letos. »Preoblikovanja smo se lotili s ciljem izboljšanja naše operativne odličnosti in učinkovitosti, s čimer dajemo še večji poudarek podjetniški naravnanosti,« zaključuje Menih Doklova.

Skupina Gorenje tako tudi z novim pristopom h korporativnemu poročanju gradi zanesljive temelje za nadaljnje doseganje svojih strateških ciljev, zastavljenih v Strateškem načrtu za obdobje 2016–2020.

Spletni povzetek Letnega poročila Skupine Gorenje za leto 2016 je na voljo na povezavi: www.gorenjegroup.com/annual-review-2016/si.html

Več informacij o celovitem poročanju najdete na našem portalu.Dodaj odgovor